Postup koupě a financování

 
Na cenu vybraného chaletu  Vám poskytneme slevu až 4% ze základní ceny v závislosti 
na stavu výstavby a na okamžiku uzavření REZERVAČNÍ  nebo BUDOUCÍ  SMLOUVY.
 
Námi nabízené domy můžete  kupovat zálohově v několika splátkách na základě uzavřené REZERVAČNÍ SMLOUVY nebo dle SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ (KUPNÍ SMLOUVOU se rozumí  Smlouva o úplatném převodu vlastnictví  vybraného pozemku s  domem ).
Bez složení zálohy provedeme pro klienta nezávaznou ústní/mailovou  rezervaci po dobu 7 dnů.
Splátky na kupní cenu domu jsou zpravidla následující (možno dohodnout i individuelně):

 

A. ZÁLOHOVA PLATBA = REZERVAČNÍ POPLATEK
Fáze projektu:  stavba je  před podáním žádosti  o ÚZEMNÍ SOUHLAS  s OHLÁŠENÍM STAVBY , tzn. stavba svým účelem a rozsahem je v souladu s územním nebo regulačním plánem obce podle obdržené Územně plánovací informace ze dne 13.3:2019 od stavebního odboru MěÚ Mikulov
 
Zahajujeme  přijímání rezervací   a se zájemci uzavíráme REZERVAČNÍ SMLOUVU na vybraný chalet  po dohodnutou dobu do okamžiku zahájení stavby.
Výše platby: 5
0.000,- Kč
 
B. ZÁLOHOVA PLATBA
Fáze projektu: na stavbu bylo získáno pravomocné STAVEBNÍ POVOLENÍ, tzn. všechny části stavby odpovídají stavebnímu zákonu a dalším stavebním předpisům,stavba byla zahájena.

Klienti s námi uzavírají SMLOUVU O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ , ve které se jim zavazujeme vybudovat vybraný dům  do určeného data a klienti se zavazují podepsat s námi KUPNÍ SMLOUVU po dokončení stavby.
Výše platby: 25
% z kupní ceny  minus 50.000,- Kč
 
C.ZÁLOHOVA PLATBA
Fáze projektu: rozestavěná stavba domu byla zapsána do katastru nemovitostí.

S financujícími bankami klientů nebo přímo s klienty uzavíráme ZÁSTAVNÍ SMLOUVU , kde předmětem zástavního práva jsou rozestavěné chalety a pozemky.
Výše platby: 
35% z kupní ceny 
 
D.ZÁLOHOVA PLATBA
Fáze projektu: chalet  byl stavebně dokončen a klient byl vyzván k jeho prohlídce.

Klient se vyjadřuje ke kvalitě provedení chaletu a sepisujeme s ním PROTOKOL o odstranění případných závad.
Výše platby: 
25% z kupní ceny 
 
E.DOPLATEK KUPNÍ CENY
Fáze projektu:  DŮM je bez stavebních závad a byl vydán souhlas s  jeho užíváním. 
Klienti s námi uzavírají KUPNÍ SMLOUVU , ve které jim převádíme do jeho vlastnictví  pozemek dokončený domem  , klienti se zavazují uhradit doplatek kupní ceny .
Výše platby: 
15% z kupní ceny 
  
Koupi chaletu je možné financovat buď vlastními prostředky nebo hypotečním úvěrem.
Platební podmínky jsou nastavené pro maximální pohodlí a bezpečí klienta.
Jiné individuální platební podmínky můžete konzultovat přímo s námi.

 
Financování z vlastních zdrojů
Pokud máte dostatek vlastních prostředků k financování nákupu vámi vybrané nemovitosti, budete hradit kupní cenu nemovitosti v zálohových platbách.
Na základě dotazů ohledně poskytnutí záruk z naší strany pro eliminaci vašeho rizika z prováděných zálohových plateb jsme pro Vás připravili následující zajištění Vámi uhrazených plateb po podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která je obvykle podepisována po získání stavebního povolení a po samotném zahájení stavby:

Po provedení B.zálohové platby můžeme s Vámi uzavřít ZÁSTAVNÍ SMLOUVU na vybraný pozemek, na kterém bude prováděna výstavba.

Po zápisu Vašeho chaletu  do katastru nemovitostí a po provedení C.zálohové platby s Vámi na základě Vašeho přání uzavřeme ZÁSTAVNÍ SMLOUVU na rozestavěný dům.